חיטה
קרבן שתי הלחם

שעורה
קרבן העומר

גפן
יין לנסכים
בין האולם להיכל – היתה גפן הזהב (מידות ג,ח)

תאנה
ממנה לקחו את עצי המערכה

רימון
בשולי מעיל הכהן הגדול
על עץ רימון צלו את קרבן הפסח

זית
שמן זית למאור

תמר
כותרות עמודי יכין ובועז היו מעוטרות בדקל