מאת המדרשה לידע המקדש

המדרשה לידע המקדש היא בית הגידול הראשוני שלי, בתחום הלימוד והגעגוע למקדש.
במדרשה לידע המקדש (של מכון המקדש) למדתי, לימדתי, הפעלתי, יצרתי.
המדרשה היא מקום מדהים שבו לומדים ומלמדים על בית המקדש
מסתובבים בכל הארץ, ומפיצים את תורת בית המקדש ואת הגעגוע לבית המקדש.
צוות של תלמידי חכמים,
צוות של מדריכות מופלאות ומסורות לאהבת המקדש.
לכל פעילות גדולה של בתי ספר או קהילות – ממליצה לפנות אליהם!

ואצאפ יומי – מאת המדרשה לידע המקדש

רוצים לקבל ואצאפ יומי עם קטע לימוד קצר בנושא בית המקדש? צרו קשר!

ארכיון – תאריכים קודמים

א-ב כסליו

 

 

 

 

 

כב תמוז

כא תמוז

כ תמוז

יט תמוז

יח תמוז

יז תמוז

יד תמוז

יג תמוז

יב תמוז

יא תמוז

י תמוז

ט תמוז

ח תמוז

יב חשוון

יא חשוון

י חשוון

ט חשוון

ח חשוון

ז חשוון

ו חשוון

ה חשוון

ד חשוון

ג חשוון

ב חשוון

א חשוון

ל תשרי

כט תשרי

כח תשרי

כז תשרי

כו תשרי

כב תשרי

כא תשרי

כ תשרי

יב תשרי

יא תשרי

י תשרי

ט תשרי

ח תשרי

ז תשרי

ו תשרי

ה תשרי

ד תשרי

ג תשרי

ב תשרי

י סיון

ח סיון

ה סיון

ג סיון

א סיון

ט אייר

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא טז-בשבט-724x1024.jpg

ו אייר